آخرین اخبار مدارس


02 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

29 شهریوردبستان دخترانه سما

27 شهریوردبستان دخترانه سما

25 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بررسی علمی انسان

کریستوفر فرکینگ و دیگران

کالبد شناسی انسان

دبستان دخترانه سما

پینوکیو و گاری اسبی

لطیفی ،‌لیلی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات

گروه نویسندگان

ریاضیات

دبستان پسرانه سما

کتاب با هم بودن را یاد بگیریم 9 (با گفت و گ

چری جی.مینرز

کودکان

دبستان دخترانه سما

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌

داود لطف الله

داستانی

دبستان دخترانه سما

آم‍وزش‌ س‍اده‌ ح‍س‍اب‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ اع‍داد

جوادی ،‌منصوره

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب جامع تیزهوشان هشتم

نفیسه قیدی-نیماقفل گری و ...

علمی

دبستان دخترانه سما

FUN ABC work Book

ابراهیم‌زاده، هادی

سرگرمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فن آوری

بروس وترا و دیگران

تکنولوژی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی نهم-خیلی سبز-تیزهوشان

هوشنگ علیمرادی

علمی

دبستان پسرانه سما

چرا بیمار می شویم؟

آنوین & وودورد

کودکان

دبستان پسرانه سما

کتاب 44قصه

هانس كریستین آندرسن

کودکان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)