آخرین اخبار مدارس


06 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سوران خطایی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شکیب لطف الله ن›ادیان

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختیار پناه

مسابقه: مدال نقره دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد آمیار ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: مدال طلا در رشته شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سینا سیف پناهی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختیار پناه

مسابقه: مدال برنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کیان کوشا

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهراد ولیدی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کاوان ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آيسان قادري

1382/11/16

دبستان پسرانه سما

محمداحسان قادري

1382/11/16

دبستان پسرانه سما

لاوين حسيني

1388/11/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيان اكرمي

1381/11/17

دبستان پسرانه سما

رامبد سياه ميخي

1383/11/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيان برخورداري

1381/11/17

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا سليمي دادانه

1380/11/20

دبستان پسرانه سما

محمدطاها عبدالملكي

1382/11/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيان اكرمي

1381/11/17