آخرین اخبار مدارس


14 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا فرهادي

1381/09/12

دبستان پسرانه سما

ماهان الماسي

1383/09/10

دبستان پسرانه سما

هيژا لطفي

1384/09/09

دبستان پسرانه سما

مبين حسن پور

1386/09/11

دبستان پسرانه سما

بنيامين فتاحي

1386/09/10

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد برزوئي

1386/09/11

دبستان پسرانه سما

محمدآراد اسماعيلي

1387/09/11