آخرین اخبار مدارس


27 فروردین دبستان پسرانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آریا اصلی کرد

مسابقه: مسابقه شنا کشوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: مدال طلا در رشته شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهراد ولیدی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش خوانچه سپهر

مسابقه: مدالبرنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد آمیار ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کاوان ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی همتی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کیان کوشا

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سوران خطایی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نازنين پورنوروز

1385/02/14

دبستان دخترانه سما

هستي سادات نظام الديني كچوئي

1386/02/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرتين محمديار

1379/02/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهند عزتي

1381/02/14

دبستان پسرانه سما

آرتين مجيدي

1387/02/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يوكابد سلطان زاده

1381/02/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا صلواتي

1381/02/15

دبستان دخترانه سما

ساينا خطيبي بانه

1388/02/15

دبستان دخترانه سما

يگانه جعفري

1383/02/11

دبستان دخترانه سما

ديلان روحاني

1388/02/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپيده عزتي

1381/02/14

دبستان دخترانه سما

باران مسطحي

1389/02/14