آخرین اخبار مدارس


27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردین دبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

24 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

27 فروردین دبستان پسرانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سینا سیف پناهی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شکیب لطف الله ن›ادیان

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آریا اصلی کرد

مسابقه: مسابقه شنا کشوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختیار پناه

مسابقه: مدال نقره دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختیار پناه

مسابقه: مدال برنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کاوان ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سوران خطایی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: مدال طلا در رشته شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کیان کوشا

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختيار پناه

1379/03/03

دبستان دخترانه سما

جوانا شاه جاني

1389/03/06

دبستان پسرانه سما

سام قصيري

1384/03/02

دبستان پسرانه سما

آرياز مصطفائي

1384/03/03

دبستان پسرانه سما

پرهام حسين پناهي

1384/03/08

دبستان پسرانه سما

ماني نانوا

1383/03/06

دبستان پسرانه سما

سبحان محمدي

1387/03/02

دبستان پسرانه سما

نيما مروتي

1383/03/03

دبستان پسرانه سما

آمانج شريفيان

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

پارسا سعيدي

1388/03/04

دبستان پسرانه سما

محمد عزيزي

1388/03/07