آخرین اخبار مدارس


20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 خرداددبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردین دبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كاويان رحماني

1380/07/08