آخرین اخبار مدارس


29 مهردبستان دخترانه سما

28 مهردبستان دخترانه سما

21 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 مهردبستان دخترانه سما

14 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اختر شناسی

گروه نویسندگان

نجوم

دبستان دخترانه سما

آم‍وزش‌ س‍اده‌ ح‍س‍اب‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ اع‍داد

جوادی ،‌منصوره

آموزشی

دبستان دخترانه سما

گنج دانش: دانستنیهایی برای دانشمندان کوچک

ویراستار کنراد میسن

علمی

دبستان دخترانه سما

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌

داود لطف الله

داستانی

مرکز پیش دبستانی سما

مدارسی که یاد می گیرند.

پیتر سنگه

برنامه های بهبود آموزش

دبستان دخترانه سما

ترانه های شیرین بابا طاهر

داود لطف اله

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتاب 101 قصه تصویری از دنیای حیوانات از نوشته های

رتانا کوتچانارت

پند آموز

دبستان دخترانه سما

چرا های شگفت (نهنگ ها و دلفین ها )

کریس آکسالاد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زبان انگلیسی هفتم -کامل نوین طلایی -

بهنام احدی-فرزانه اقبال پور

علمی

دبستان دخترانه سما

FUN ABC work Book

ابراهیم‌زاده، هادی

سرگرمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ماجراجوی جوان

ژاک سرون

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات نهم -کامل نوین طلایی -

محمدرضا اریسی-محمد هادی ابراهی

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدرهام حنيفي

1386/08/07

دبستان پسرانه سما

سيدآرين رحيمي

1387/08/04

دبستان پسرانه سما

فربد ضميران

1389/08/03

دبستان دخترانه سما

باران رحيمي

1389/08/03

دبستان دخترانه سما

درسا مرادي

1389/08/01

دبستان دخترانه سما

كردستان لطفي

1386/08/01

دبستان پسرانه سما

كارن كاوه نسب

1387/08/08

دبستان دخترانه سما

مهتا عزيزي

1389/08/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرزام اسماعيلي

1381/08/01

دبستان دخترانه سما

تبسم كرمي

1386/08/03

دبستان دخترانه سما

مانوشاك حمزه

1385/08/06

دبستان پسرانه سما

روزبه رحيمي

1388/08/07